ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 17 พ.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256217,71145,33910,8873,49215,27790,988119,861164,73170,08282,33936,855-657,562
256130,0542,54517,6164,54543,95564,11754,91255,73436,30550,86450,07438,457449,178
256024,60629,63247,84772,06786,32773,32096,32095,62440,08159,77059,29811,539696,431
ยอดยกมาตั้งแต่ 26 ก.ย. 2551 ถึง 31 ธ.ค. 2559   2,491,442
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   4,294,613
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2551
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี