หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.หนองกระทุ่ม
แหล่งรวมศรัทธาของชาวหนองกระทุ่ม
ศาสนาสถาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
สถานีอนามัยตำบลหนองกระทุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ มกราคม - เมษายน 2562 ภาษีโรงเรือง ยื่นแบบเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย เดือน มกราคม - มีนาคม 2562
 

ขนมข้าวแตนห้วยอีจ่าง  
 
 
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [ 17 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 39 
ประชาสัมพันธ์ [ 31 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ [ 15 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 118 
   
 
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน จำนวน [ 2 ธ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๕๑๐ ฉบับ ๆ ละ ๑๐ บาท ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิ [ 2 ธ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน จำนวน [ 2 ธ.ค. 2562 ]

   
 
 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มที่ 2 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
เร่งรัดการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด  [ 4 มิ.ย. 2563 ]
ขอส่งคู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างข้อสอบ]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
ยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ด่วนมาก  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์รายการค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษาของบุตร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 4  [ 29 พ.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม -เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
   
 

 
 
ปรึกษาการขอเปิดกรอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (14 พ.ค. 2563)    อ่าน 13116  ตอบ 39  
แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 722  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 พ.ค. 2562)    อ่าน 25326  ตอบ 17  
   
 
 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน 0023.3/ว 177 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563  [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 77 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารสุข (ด่วนที่สุด) [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 120 
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจเเละสังคมของประเทศ ด่วนที่สุด [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 110 
เเนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจเเละสังคมของประเทศ (ด่วนที่สุด) [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 133 
ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด [ 20 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 211 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 51 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 40 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 39 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 33 
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ 420.200 MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายข่าวไร้สาย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 19 
แนวทางดำเนินการเเละวิธีปฏิบัติในการใช้เงินทุนสำรองจ่าย ตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 22 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 5/2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 53 
เเจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้เเก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (ก.ค. - ส.ค. 2563) ด่วนที่สุด [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
เเจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้เเก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปี งปม. พ.ศ.2563 งวดที่ 5 จำนวน 2 เดือน (ก.ค. - ส.ค. 2563) ด่วนที่สุด [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 25 
เเจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมเเก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี งปม. พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 2563) ด่วนที่สุด [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
หลักเกณฑ์เเละเเนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 34 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่5 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 30 
   
 
วัดวังสาลิกา

ศพด.บ้านหนองแห้ว


 
 
อบต.ทุ่งนางาม การประชาสัมพันธ์เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งนางาม ประกาศนายกรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุส [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเ [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำซึม การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.คอกควาย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการต่อ [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำซึม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศแบบบัญชีรายการที่ [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำซึม รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำซึม ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการจิตอาสา ประชาร่วมใจ ทำความดีด้ [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มบริการผู้ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยวิธี [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หาดทนง ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง เรื่อง ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หาดทนง ประกาศเทศบาลตำบลหาดทนง [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.เมืองการุ้ง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
   
 
 
  ท่านคิดว่าปัญหาเร่งด่วนที่ อบต.ควรแก้ไขคือเรื่องใด
  เส้นทางการคมนาคม
  ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
  ปัญหาการขาดแคลน น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
  ไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความปลอดภัย
  การป้องกันยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-977
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10