หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.หนองกระทุ่ม
แหล่งรวมศรัทธาของชาวหนองกระทุ่ม
ศาสนาสถาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
สถานีอนามัยตำบลหนองกระทุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ยินดีต้อนรับ
 
 
 

ขนมข้าวแตนห้วยอีจ่าง  
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เรื่องมาตรการการใช้ทรัพย์สินทางราชการ [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 79 
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 31 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 50 
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [ 17 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 113 
   
 
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน จำนวน [ 2 ธ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๕๑๐ ฉบับ ๆ ละ ๑๐ บาท ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิ [ 2 ธ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน จำนวน [ 2 ธ.ค. 2562 ]

   
 
 
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3632  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3624  [ 24 พ.ย. 2563 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตบ. มท 0805.4/ว6885  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3607  [ 24 พ.ย. 2563 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สน.คท. มท 0808.3/ว7015 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3621  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แก้ไข QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3623  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3619  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3620 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3603  [ 23 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1 (เดือนธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขอเชิญประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน กจ. มท 0802.3/ว3541  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/ว3581  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว3595  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3555 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3591 [บัญชีรายละเอียด]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3571  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3583 [เอกสารแนบ]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3579 [บัญชีรายละเอียด 1] [บัญชีรายละเอียด 2] [บัญชีรายละเอียด 3] [บัญชีรายละเอียด 4]  [ 18 พ.ย. 2563 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3594  [ 18 พ.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3593  [ 18 พ.ย. 2563 ]
   
 

 
 
ปรึกษาการขอเปิดกรอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (17 พ.ย. 2563)    อ่าน 13729  ตอบ 42  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญสำหรับวางหน้าสำนักงาน อบต. (2 พ.ย. 2563)    อ่าน 20  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ก.ย. 2563)    อ่าน 25506  ตอบ 16  
   
 
 
ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดการเลือกตั้ง ส.อบจ และ นายก อบจ. (ด่วนที่สุด) [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 72 
แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนที่สุด) [ 13 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 495 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ (ด่วนที่สุด) [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564ตามตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของอปท.ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 19 
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง(SAR)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ด่วนที่สุด) [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
ขอความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี (ด่วนที่สุด) [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564)ของกระทรวงมหาดไทย [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 42 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 45 
การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค 3) รุ่นที่ 1 [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 31 
 [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 41 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด่วนที่สุด) [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 69 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563 [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 40 
เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 61 
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม (ด่วนที่สุด) [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 42 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒราการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน [ 24 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 65 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 53 
ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ด่วนที่สุด) [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 74 
กฏกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายชุมชน พ.ศ.2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 50 
   
 
วัดวังสาลิกา

ศพด.บ้านหนองแห้ว


 
 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทราย [ 26 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 128 
อบต.เนินแจง การตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริห [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ทัพทัน เปิดการประชุมปลุกรับแผน และการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน ในการดำเนินโครงการเพิ่ม [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ทัพทัน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกลางดง จิตอาสาฯ ต.หนองกลางดง พัฒนาวัด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร. 6 [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.อุทัยธานี นายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานส [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองหลวง พิธีการเปิดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพ เชื่อมความสัมพันธ์ และต่อต้านยาเสพติด ปร [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองหลวง พิธีการเปิดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพ เชื่อมความสัมพันธ์ และต่อต้านยาเสพติด ปร [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่เขียว โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพ เชื่อมความสัมพันธ์ และต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองฉาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์บริหารจัดการ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองฉาง เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์บริหารจัดการขยะแบบครบ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกลางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.6 บ้านกกไม้แดง(สายบ้านนายอานนท์ อุ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ลานสัก กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.สุขฤทัย โครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะและการบริหารจัดการขยะชุมชน [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.เมืองการุ้ง [ 25 พ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
   
 
 
  ท่านคิดว่าปัญหาเร่งด่วนที่ อบต.ควรแก้ไขคือเรื่องใด
  เส้นทางการคมนาคม
  ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
  ปัญหาการขาดแคลน น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
  ไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความปลอดภัย
  การป้องกันยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-977
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม