หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.หนองกระทุ่ม
แหล่งรวมศรัทธาของชาวหนองกระทุ่ม
ศาสนาสถาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
สถานีอนามัยตำบลหนองกระทุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากภายในเดือน เมษายน 2565 เป็น เดือนมิถุนายน 2565
 
 
 

ขนมข้าวแตนห้วยอีจ่าง  
 
 
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบ ( รอบ 6 เดือนแรก) [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 209 
สถิติการให้บริการ ในรอบ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 170 
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 362 
   
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดง-บ้านหนองมะเขือ ห [ 23 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด รถบรรทุกเทท้ายหมายเลขทะ [ 22 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพธิ์เอน - แยกบ้าน [ 21 พ.ย. 2565 ]

   
 
 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3901  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กพส. มท 0810.6/ว3890  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3863  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว3882 [ป้ายประชาสัมพันธ์]  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3877  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) กศ. มท 0816.3/ว3881 [หลักสูตร Be Internet Awesome และคำปฏิญาณ] [รายละเอียด]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การทำกิจการนอกเขตเทศบาล กม. มท 0804.3/ว3806  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง กม. มท 0804.3/ว3807  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3860  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3859  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3858  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว3862 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว3861 [คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา รวม 5 ระดับชั้น] [รายงานสรุปผลการประเมินคู่มือฯ]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง กสธ. มท 0819.2/ว3864  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3844  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3857  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว3856  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3841 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน ด่วนที่สุด สสวท. กศ. มท 0816.3/ว3845 [เอกสารแนบท้าย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3840  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3832  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3837  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว8714  [ 23 พ.ย. 2565 ]
ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สน.คท. มท 0808.3/ว8713  [ 23 พ.ย. 2565 ]
   
 

 
 
เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 พ.ค. 2565)    อ่าน 26424  ตอบ 16  
ปรึกษาการขอเปิดกรอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (8 ก.พ. 2565)    อ่าน 15690  ตอบ 42  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญสำหรับวางหน้าสำนักงาน อบต. (2 พ.ย. 2563)    อ่าน 535  ตอบ 0  
   
 
 
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 35 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอด ด่วนที่สุด [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 25 
ข้อสั่งการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 44 
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 47 
การขอใช้สถานศึกษาที่ถูกยุบเลิกเป็นสถานที่ปฏิบัติการของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 44 
การอบรมหลักสูตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันแก้ไขความรุนเเรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 42 
ขอเชิญประชุม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 53 
หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่พนักงานครูเทศบาล [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 34 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 66 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 74 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 66 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 71 
การควบคุมและป้องกันการการทุจริตการจ่ายเงินองอปท. [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 66 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สรรหาและส่งรายชื่อ เพื่อคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 [ 23 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 61 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญ๙ีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิฯ เดือนตุลาคม 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 54 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 62 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 208 
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 84 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 73 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 106 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 120 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ด่วนที่สุด [ 21 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 74 
   
 
วัดวังสาลิกา

ศพด.บ้านหนองแห้ว


 
 
อบต.ทองหลาง มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (น้ำป่าไหลหลาก) [ 27 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งนางาม ลงพื้นที่สำรวจคันคลองที่ถูกน้ำกัดเซาะชำรุดเสียหายจากกรณีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน [ 27 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองบ่มกล้วย ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่เสียหายในช่วงอุทกภัยภายในตำบลหนองบ่มกล้ [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.เกาะเทโพ เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเปลี่ยนท่อ 2 ลูกเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัย [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง รายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.ลานสัก ข่าวจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 2 ข่าว ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 20 
สถ.จ.อุทัยธานี โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน อบต.ห้วยแห้ง [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
ทต.ลานสัก การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจาก [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.หลุมเข้า ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงานอบต.หลุมเข้า หมู่ที่ 3 [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ลานสัก ข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก เรื่องโครงการขับเคลื่อนโครงการถ [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ลานสัก ข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก เรื่องโครงการขับเคลื่อนโครงการถ [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.โคกหม้อ [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
   
 
 
  ท่านคิดว่าปัญหาเร่งด่วนที่ อบต.ควรแก้ไขคือเรื่องใด
  เส้นทางการคมนาคม
  ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
  ปัญหาการขาดแคลน น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
  ไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความปลอดภัย
  การป้องกันยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-977
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม