หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.หนองกระทุ่ม
แหล่งรวมศรัทธาของชาวหนองกระทุ่ม
ศาสนาสถาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
สถานีอนามัยตำบลหนองกระทุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากภายในเดือน เมษายน 2565 เป็น เดือนมิถุนายน 2565
 
 
 

ขนมข้าวแตนห้วยอีจ่าง  
 
 
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตมิชอบ ( รอบ 6 เดือนแรก) [ 5 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 173 
สถิติการให้บริการ ในรอบ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 139 
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 332 
   
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้องม.๙ต.หนองกระทุ่ [ 21 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้องม.๙ต.หนองกระทุ่ [ 21 ก.ย. 2565 ]จ้างป้ายอะคริลิคพื้นที่สีชมพู ตัวหนังสือสีขาว ขนาด ๑๒ x ๒๔ นิ้ว โครงการปรับสภาพแ [ 15 ก.ย. 2565 ]

   
 
 
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [แบบรายงาน]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว7262  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว3130  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว3128  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/14404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3113  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมือง) กพส. มท 0810.8/ว3117 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) กพส. มท 0810.7/ว3111  [ 30 ก.ย. 2565 ]
หารือการดำเนินการคืนค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน กม. มท 0804.6/ว3101,14419  [ 30 ก.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3112  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3082  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3085  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี กศ. มท 0816.2/ว3086  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3092  [ 29 ก.ย. 2565 ]
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3090 [เอกสารแนบ]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว7181  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ (การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา) (ALL For Education) และพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3089 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน กสว. มท 0820.2/ว3073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3068  [ 29 ก.ย. 2565 ]
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว7124  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว3069  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เหลือจ่าย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การควบคุมและป้องกันการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว7137  [ 29 ก.ย. 2565 ]
   
 

 
 
เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 พ.ค. 2565)    อ่าน 26370  ตอบ 16  
ปรึกษาการขอเปิดกรอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (8 ก.พ. 2565)    อ่าน 15564  ตอบ 42  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญสำหรับวางหน้าสำนักงาน อบต. (2 พ.ย. 2563)    อ่าน 501  ตอบ 0  
   
 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตหรือขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขุดลอก การใช้แหล่งน้ำสาธารณะ และการใช้ที่สาธารณประโยชน์ ตามโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 34 
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 32 
ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
แนวทางการปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชฯ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 26 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ การลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา ด่วนที่สุด [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 28 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 38 
ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอุทัยธานี (เพิ่มเติม) [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 28 
ดำเนินการแก้ไขข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในส่วนที่ไม่มีคะแนนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 44 
เร่งรัดการดำเนินการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ด่วนที่สุด [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 43 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 37 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 187 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 31 
ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามตรวจสอบผู้รับเงินที่รับเช็คตามโครงการด้วยงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 43 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 52 
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 53 
การจัดสรรงงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 123 
ขอให้รายงานรายชื่อผู้ประสานงานขบวนแห่พุทธบูชา มหาสังฆทาน พระพุทธรูปปางประจำวัน งานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 45 
รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 30 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 31 
   
 
วัดวังสาลิกา

ศพด.บ้านหนองแห้ว


 
 
อบต.ท่าซุง ลงพื้นที่ อุทกภัย ม.7 ต.ท่าซุง [ 2 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่าซุง ดำเนินการช่วยเหลือวัดคลองเคียงเนื่องจากอุทกภัย [ 2 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่าซุง ประกาศแจ้งเตือน กรมอุตุนิยมวิทยา [ 2 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน ประชาสัมพันธ์เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 13 
ทต.ลานสัก เข้าศึกษาดูงาน บริษัท จ่าวิรัช ฟู้ด จำกัด [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.ลานสัก ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ศาลพระภูมิเจ้าที่ ) [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 14 
อบต.เขากวางทอง ประกาศรายชื้อผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.สุขฤทัย วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย นำโดย นายประภาส ธุมาก [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านไร่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.สุขฤทัย วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 นายประภาส ธุมากรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.ป่าอ้อ วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 14 
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน โครงการติดตามดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงตำบลบ้านใหม่คลองเค [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 20 
อบต.หนองยายดา ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.เจ้าวัด ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36 / 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
   
 
 
  ท่านคิดว่าปัญหาเร่งด่วนที่ อบต.ควรแก้ไขคือเรื่องใด
  เส้นทางการคมนาคม
  ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
  ปัญหาการขาดแคลน น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
  ไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความปลอดภัย
  การป้องกันยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-977
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม