หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.หนองกระทุ่ม
แหล่งรวมศรัทธาของชาวหนองกระทุ่ม
ศาสนาสถาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
สถานีอนามัยตำบลหนองกระทุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ยินดีต้อนรับ
 
 
 


ขนมข้าวแตนห้วยอีจ่าง  
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เรื่องมาตรการการใช้ทรัพย์สินทางราชการ [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 66 
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 31 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 36 
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [ 17 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 95 
   
 
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน จำนวน [ 2 ธ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน ๕๑๐ ฉบับ ๆ ละ ๑๐ บาท ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิ [ 2 ธ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน จำนวน [ 2 ธ.ค. 2562 ]

   
 
 
ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 3323  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ต.ค. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลการขยายเวลาระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ Google form ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.5/ว6445  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยที่จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กสว. มท 0820.2/ว3300 [เอกสารแนบ]  [ 27 ต.ค. 2563 ]
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สน.คท. มท 0808.2/ว3262  [ 27 ต.ค. 2563 ]
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว 6441  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3293 [บัญชีรายชื่อ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/3291 [บัญชีรายละเอียด] [บัญชีรายชื่อ (เก่า)] [บัญชีรายชื่อ (ใหม่)] [แนวทางฯ]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ตบ. มท 0805.2/ว3272  [ 26 ต.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 9 และครูดีเด่น ประจำปี 2563 กศ. มท 0816.3/ว3283  [ 26 ต.ค. 2563 ]
ขอให้ สถจ. ตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขปริมาณขยะมูลผอยที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนอีกครั้ง กสว. มท 0820.2/ว3294 [เอกสารแนบ]  [ 26 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3285  [ 22 ต.ค. 2563 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers ด่วน กพส. มท 0810.2/ว3284  [ 22 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3282  [ 22 ต.ค. 2563 ]
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 กศ. มท 0816.2/ว3281 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ต.ค. 2563 ]
การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3273  [ 22 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3271  [ 22 ต.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3263  [ 22 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว3261 [รายชื่อ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3235  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว15  [ 21 ต.ค. 2563 ]
   
 

 
 
เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ก.ย. 2563)    อ่าน 25460  ตอบ 16  
ปรึกษาการขอเปิดกรอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (3 ส.ค. 2563)    อ่าน 13628  ตอบ 41  
แนะนำเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว บัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรสมาชิก (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 762  ตอบ 0  
   
 
 
การปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
แจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่พมีภาวะพึ่งพิง รุ่นที่ 1  [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 86 
การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 50 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 69 
กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งฯ (ด่วนที่สุด) [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 74 
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 95 
โครงการอบรมความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี [ 7 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 229 
ข้อมูลรายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ประกาศราชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชี (e-LAAS) [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่ิอมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563  [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานเเละประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 41 
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 29 
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 70 
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ด่วนที่สุด) [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 48 
แผนปฏิบัตืราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกระทรวงมหาดไทย (ด่วนที่สุด) [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 52 
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 65 
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 83 
การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 57 
   
 

วัดวังสาลิกา

ศพด.บ้านหนองแห้ว


 
 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะและการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.เขาบางแกรก การจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองกลางดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองนางนวล ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์ก [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองยายดา การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองสระ กิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองกระทุ่ม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองแก ประกาศร่างประกวดราคาโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกป้อมตำรวจตล [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองแก ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกป้อมตำรวจตลาดหนอง [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองยายดา แจ้งมติคณะรัฐมนครี โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้้ยงสัตว์ปี 63/64 [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองยายดา ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การขยายเวลาดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองแก ประกาศประกวดราคาโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่ [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองยาง ประชุมประชาคมเพื่อทำประชาพิจารณ์ เกี่ยวกับการประกอบกิจการสร้างฟาร์มหมู [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ระบำ มอบบ้านผู้สูงอายุ ราย นายสำเริง จิตต์จอง [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.ตลุกดู่ ประชาสัมพันธ์ เรื่องมติคณะรัฐมนตรี โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง [ 28 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 17 
   
 
 
  ท่านคิดว่าปัญหาเร่งด่วนที่ อบต.ควรแก้ไขคือเรื่องใด
  เส้นทางการคมนาคม
  ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
  ปัญหาการขาดแคลน น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
  ไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความปลอดภัย
  การป้องกันยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-977
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม