หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.หนองกระทุ่ม
แหล่งรวมศรัทธาของชาวหนองกระทุ่ม
ศาสนาสถาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
สถานีอนามัยตำบลหนองกระทุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2564 ถึง เดือนสิงหาคม 2564 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปี 2564 ในอัตรา 90 %
 
 
 

ขนมข้าวแตนห้วยอีจ่าง  
 
 
ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียง [ 7 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
   
 
 


จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครเลือกตั้งและป้ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมเจาะ [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครเลือกตั้งและป้ายอื่นๆ พร้อมเจาะตาไก่ จำ [ 6 ต.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาเชื่อมต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม และเช [ 27 ก.ย. 2564 ]

   
 
 
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2451 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายชุมชน และการเพิ่ม/ลดชุมชนในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2326  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2453  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2449  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2448  [ 20 ต.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2447  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ กสว. มท 0820.2/ว2430 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
กำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกาาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2442  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2411 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2370  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18411-18486 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว2433  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มท 0818.3/ว2431  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเรื่องดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2429 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2432  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ตัวอย่างแบบฟอร์ม]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2410  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2406  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และรายงานผลการวิเคราะห์ของรายการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2409 [เอกสารแนบ]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18000 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18075-18150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2564 ]
การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กศ. มท 0816.4/ว2397  [ 19 ต.ค. 2564 ]
   
 

 
 
ปรึกษาการขอเปิดกรอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (17 พ.ย. 2563)    อ่าน 14668  ตอบ 42  
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญสำหรับวางหน้าสำนักงาน อบต. (2 พ.ย. 2563)    อ่าน 256  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ก.ย. 2563)    อ่าน 25929  ตอบ 16  
   
 
 
การให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ด่วนที่สุด [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
การมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่รับ-ส่งหนังสือผ่าน E-mail [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด ด่วนที่สุด [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 76 
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
แนวทางเปิดการศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสาถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ด่วนที่สุด) [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 46 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ.2563 - 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีของอปท. (ด่วนที่สุด) [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 71 
ขอประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยวงานของรัฐ [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้เเละรับรองแนวเขตที่ดิน [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 50 
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด (ด่วนที่สุด) [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 65 
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
กฏกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
แนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ด่วนที่สุด) [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 52 
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรถถนะนักเรียนมาจรฐานสากล PISA 2022 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ และคำขวัญ การรณรงค์สร้างกระแสสังคม งาน Thailand Word Antibiotic Awareness Week 2564 [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 44 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Line Official Trrn Club [ 19 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 46 
   
 
วัดวังสาลิกา

ศพด.บ้านหนองแห้ว


 
 
อบต.ทัพหลวง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 303 
อบต.เนินแจง เตรียมสถานที่พร้อมชุดเครื่องนอนเพื่อรับตัวผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลสนาม กองร้อย อ.ส [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 56 
ทต.ทัพทัน กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองไผ่ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนสคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ตลุกดู่ การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เทศบาลตำบลตลุกดุ่ ครั้งที่ [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ทัพทัน ลงพื้นที่มอบของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกักตัวเนื่องจากเสี่ยงติดเ [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หลุมเข้า ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 4,7 ตำบลหลุมเข [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ทองหลาง ประชาสัมพันธ์ รถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยผู้ประสบอุทกภัย [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุตามโครงก [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุตามโครงก [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.สุขฤทัย การจำหน่ายสินค้า รถ mobile พาณิชย์ ... ลดราคา ช่วยผู้ประสบอุทกภัย [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายปิดประกาศ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 10 แผง [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.เมืองการุ้ง [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
   
 
 
  ท่านคิดว่าปัญหาเร่งด่วนที่ อบต.ควรแก้ไขคือเรื่องใด
  เส้นทางการคมนาคม
  ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
  ปัญหาการขาดแคลน น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
  ไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความปลอดภัย
  การป้องกันยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-977
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม