หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.หนองกระทุ่ม
แหล่งรวมศรัทธาของชาวหนองกระทุ่ม
ศาสนาสถาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
สถานีอนามัยตำบลหนองกระทุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2564 ถึง เดือนสิงหาคม 2564 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปี 2564 ในอัตรา 90 %
 

 
โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต  
 

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงค์ทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564 ) และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนแปลงแนวทางและมาตรการ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  4 ปี และปฏิบัติราชการประจำปี ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี โดยได้จัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม สำนักปลัด จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ค. 2564 เวลา 15.33 น. โดย คุณ รุ่งเรือง เกตุเมือง

ผู้เข้าชม 117 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-977
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10