หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.หนองกระทุ่ม
แหล่งรวมศรัทธาของชาวหนองกระทุ่ม
ศาสนาสถาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
สถานีอนามัยตำบลหนองกระทุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากภายในเดือน เมษายน 2565 เป็น เดือนมิถุนายน 2565
 
การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.4/ว302 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ม.ค. 2566
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว298 25 ม.ค. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความเห็นต่ออัตรากลางค่ากำจัดของเสียอันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว304 [เอกสารแนบ] 25 ม.ค. 2566
การแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล สน.บถ. มท 0809.2/ว14 25 ม.ค. 2566
ซ้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป กค. มท 0803.3/ว303 25 ม.ค. 2566
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 26-28 สน.คท. มท 0808.3/ว290 [รุ่นที่ 26 - 28] 24 ม.ค. 2566
เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 31 - 40 สน.คท. มท 0808.3/ว257 24 ม.ค. 2566
การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว272 24 ม.ค. 2566
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว15 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 23 ม.ค. 2566
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว285 23 ม.ค. 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม (วันล้างมือโลก) ประจำปี 2565 กสธ. มท 0819.3/ว266 23 ม.ค. 2566
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว281 23 ม.ค. 2566
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีใช้อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมในการผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว280 23 ม.ค. 2566
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1153-1217 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 23 ม.ค. 2566
ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค กศ. มท 0816.2/ว276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 23 ม.ค. 2566
การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว271 23 ม.ค. 2566
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1041-1116 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 23 ม.ค. 2566
รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (ปลูกผักรักษ์โลก) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว267 20 ม.ค. 2566
การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน กม. มท 0804.6/ว261 20 ม.ค. 2566
ขอหารือการขออนุญาตก่อสร้างช่องลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) ใต้ถนนทางหลวงแผ่นดิน กม. มท 0804.6/ว 262 20 ม.ค. 2566
  (1)     2      3   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-977
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10