หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ มกราคม - เมษายน 2562 ภาษีโรงเรือง ยื่นแบบเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย เดือน มกราคม - มีนาคม 2562
 
 
 
     
 
 
เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกในชุมชนให้สูงขึ้น
 
 
มีการคมนาคมที่สะดวกภายในหมู่บ้านและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
 
มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่สะดวกและครบครัน
 
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำ
 
สร้างและบูรณะสาธารณูปการ และไฟฟ้า
 
สร้างและบูรณะสาธารณูปโภค และระบบประปา
 
พัฒนาระบบจราจร
 
 
 
     
 
 
เพื่อทำให้คนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น นำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต
 
สนับสนุนให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองได้แบบยั่งยืน
 
 
ทำให้คนในท้องถิ่นมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากการเกษตร
 
ทำให้ลดต้นทุนในการผลิต ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร
 
 
จัดการศึกษา อบรม ดูงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ
 
ส่งเสริม และสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ
 
ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารพิษ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 
 
 
     
 
 
เพื่อให้มีแหล่งน้ำที่เพียงพอในการทำการเกษตร
 
มีน้ำที่ใช้อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
 
 
ประชาชนมีแหล่งน้ำที่เพียงพอที่จะทำการเกษตรและมีถนนที่จะนำผลผลิตออกมาสู่ตลาด
 
 
ขุดลอกคลองส่งน้ำ
 
ทำทำนบกั้นน้ำ
 
จัดทำฝายทดน้ำ
 
ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ
 
สนับสนุนขุดสระน้ำในที่ดินเอกชน
 
ติดตั้งประปาหมู่บ้าน,ขยายเขตประปา,ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน
 
ขุดเจาะบ่อบาดาล
 
 
 
 
 
     
 
 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้สูงขึ้น
 
 
ประชาชนทั่วไป เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุและคนด้อยโอกาส
 
  ด้านการศึกษา
 
เตรียมความพร้อมในการรับถ่ายโอนการจัดการศึกษา และจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน
 
สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างน้อยตามเกณฑ์ภาคบังคับ
 
สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนสื่อและเครื่องเล่นเสริมทักษะ
  ด้านสังคมและการสาธารณสุข
 
จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์
 
จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
 
จัดอบรมรณรงค์ป้องกันเกี่ยวกับยาเสพติด
 
จัดอบรมแก่กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี
 
ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค
 
ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
 
จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ
 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน เยาวชนเล่นกีฬา และออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง
 
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และจัดหาสถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬาทุกหมู่บ้าน
 
สนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ
 
จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 
ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร
 
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อปพร.
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player