หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
การบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.หนองกระทุ่ม
แหล่งรวมศรัทธาของชาวหนองกระทุ่ม
ศาสนาสถาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
สถานีอนามัยตำบลหนองกระทุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากภายในเดือน เมษายน 2565 เป็น เดือนมิถุนายน 2565
 
 
 
     
 
 
เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และอำนวยความสะดวกในชุมชนให้สูงขึ้น
 
 
มีการคมนาคมที่สะดวกภายในหมู่บ้านและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
 
มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่สะดวกและครบครัน
 
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำ
 
สร้างและบูรณะสาธารณูปการ และไฟฟ้า
 
สร้างและบูรณะสาธารณูปโภค และระบบประปา
 
พัฒนาระบบจราจร
 
 
 
     
 
 
เพื่อทำให้คนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น นำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต
 
สนับสนุนให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองได้แบบยั่งยืน
 
 
ทำให้คนในท้องถิ่นมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากการเกษตร
 
ทำให้ลดต้นทุนในการผลิต ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร
 
 
จัดการศึกษา อบรม ดูงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ
 
ส่งเสริม และสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ
 
ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารพิษ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 
 
 
     
 
 
เพื่อให้มีแหล่งน้ำที่เพียงพอในการทำการเกษตร
 
มีน้ำที่ใช้อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
 
 
ประชาชนมีแหล่งน้ำที่เพียงพอที่จะทำการเกษตรและมีถนนที่จะนำผลผลิตออกมาสู่ตลาด
 
 
ขุดลอกคลองส่งน้ำ
 
ทำทำนบกั้นน้ำ
 
จัดทำฝายทดน้ำ
 
ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ
 
สนับสนุนขุดสระน้ำในที่ดินเอกชน
 
ติดตั้งประปาหมู่บ้าน,ขยายเขตประปา,ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน
 
ขุดเจาะบ่อบาดาล
 
 
 
 
 
     
 
 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้สูงขึ้น
 
 
ประชาชนทั่วไป เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุและคนด้อยโอกาส
 
  ด้านการศึกษา
 
เตรียมความพร้อมในการรับถ่ายโอนการจัดการศึกษา และจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน
 
สนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างน้อยตามเกณฑ์ภาคบังคับ
 
สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนสื่อและเครื่องเล่นเสริมทักษะ
  ด้านสังคมและการสาธารณสุข
 
จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์
 
จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน
 
จัดอบรมรณรงค์ป้องกันเกี่ยวกับยาเสพติด
 
จัดอบรมแก่กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี
 
ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค
 
ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
 
จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ
 
ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน เยาวชนเล่นกีฬา และออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง
 
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และจัดหาสถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬาทุกหมู่บ้าน
 
สนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ
 
จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 
ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร
 
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อปพร.
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-977
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10