หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ มกราคม - เมษายน 2562 ภาษีโรงเรือง ยื่นแบบเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย เดือน มกราคม - มีนาคม 2562
 
 
 
     
 
 
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี วัตนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น
 
 
ประชาชนในท้องถิ่น
 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
 
 
 
     
 
 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง
 
เพื่อให้การบริหารงานของ อบต.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
ให้ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต อบต.มีความรู้ความเข้าใจทางการ เมืองการปกครอง
 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ
 
มีบุคลากรและอุปกรณ์ที่พร้อมบริการประชาชน
 
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม
 
จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
 
จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรใน อบต.
 
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในสำนักงานและปรับปรุง อบต.ให้น่าอยู่
 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ประชาชนทราบ
 
จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานส่วนตำบลและสมาชิก อบต.
 
 
 
     
 
 
เพื่อพื้นที่ ตำบลหนองกระทุ่ม เป็นพื้นที่น่าอยู่ประชาชนรู้จักที่จะใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า
 
 
ทุกพื้นที่ในเขต ตำบลหนองกระทุ่ม
 
 
สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกทำลาย
 
สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ประกวดหมู่บ้านที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
 
กำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย
 
ปลูกป่าชุมชน
 
สร้างแนวเขตป้องกันไฟป่า
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player