หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
การบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน
วิสัยทัศน์ อบต.หนองกระทุ่ม
แหล่งรวมศรัทธาของชาวหนองกระทุ่ม
ศาสนาสถาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
สถานีอนามัยตำบลหนองกระทุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากภายในเดือน เมษายน 2565 เป็น เดือนมิถุนายน 2565
 
 
 
     
 
 
เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี วัตนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น
 
 
ประชาชนในท้องถิ่น
 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์
 
 
 
 
     
 
 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง
 
เพื่อให้การบริหารงานของ อบต.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
ให้ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของประชาชนในเขต อบต.มีความรู้ความเข้าใจทางการ เมืองการปกครอง
 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ
 
มีบุคลากรและอุปกรณ์ที่พร้อมบริการประชาชน
 
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม
 
จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
 
จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรใน อบต.
 
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในสำนักงานและปรับปรุง อบต.ให้น่าอยู่
 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ประชาชนทราบ
 
จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงานส่วนตำบลและสมาชิก อบต.
 
 
 
     
 
 
เพื่อพื้นที่ ตำบลหนองกระทุ่ม เป็นพื้นที่น่าอยู่ประชาชนรู้จักที่จะใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า
 
 
ทุกพื้นที่ในเขต ตำบลหนองกระทุ่ม
 
 
สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกทำลาย
 
สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ประกวดหมู่บ้านที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
 
กำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย
 
ปลูกป่าชุมชน
 
สร้างแนวเขตป้องกันไฟป่า
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-977
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10